تعرفه هاست دانلود

پنل DL-1
ماهیانه ۱۲۵۰۰ تومان
فضا هاست : ۱۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۵۰۰ گیگابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
پنل DL-2
ماهیانه ۲۵۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۲۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۷۰۰ گیگابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
پنل DL-3
ماهیانه ۵۸۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۵۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۱ ترابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
پنل DL-4
ماهیانه ۱۱۰۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۱/۵ ترابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
پنل DL-Gold
ماهیانه ۲۱۰۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۲۰۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۴ ترابایت
ادان دامین : نا محدود
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین