تعرفه هاست دانلود

پنل DL-1
ماهیانه ۸۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۱۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۵۰۰ گیگابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
پنل DL-2
ماهیانه ۱۵۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۲۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۷۰۰ گیگابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
پنل DL-3
ماهیانه ۳۵۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۵۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۱ ترابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
پنل DL-4
ماهیانه ۶۰۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۱۰۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۱/۵ ترابایت
ادان دامین : ندارد
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین
پنل DL-Gold
ماهیانه ۹۰۰۰۰ تومان
فضا هاست : ۲۰۰ گیگابایت
ترافیک ماهانه : ۴ ترابایت
ادان دامین : نا محدود
ساب دامین : نامحدود
کنترل پنل : دایرکت ادمین