سرور مجازی ایران

iSI-1
ماهیانه ۲۵۰۰۰ تومان
رم : ۲۵۶ مگابایت
cpu : یک هسته
ترافیک ماهانه : ۲۰ گیگابایت
هارد : ۱۵ گیگابایت
IP : یک عدد
سیستم عامل : انتخاب کاربر
دیتا سنتر : پارس انلاین جنوب
iSI-2
ماهیانه ۳۰۰۰۰ تومان
رم : ۵۱۲ مگابایت
cpu : یک هسته
ترافیک ماهانه : ۳۰ گیگابایت
هارد : ۲۵ گیگابایت
IP : یک عدد
سیستم عامل : انتخاب کاربر
دیتا سنتر : پارس انلاین جنوب
iSI-3
ماهیانه ۵۹۰۰۰ تومان
رم : ۱ گیگابایت
cpu : دو هسته
ترافیک ماهانه : ۸۰ گیگابایت
هارد : ۶۵ گیگابایت
IP : یک عدد
سیستم عامل : انتخاب کاربر
دیتا سنتر : پارس انلاین جنوب
iSI-4
ماهیانه ۸۳۰۰۰ تومان
رم : ۲ گیگابایت
cpu : سه هسته
ترافیک ماهانه : ۱۲۰ گیگابایت
هارد : ۱۰۰ گیگابایت
IP : یک عدد
سیستم عامل : انتخاب کاربر
دیتا سنتر : پارس انلاین جنوب
iSI-5
ماهیانه ۱۱۰۰۰۰ تومان
رم : ۴ گیگابایت
cpu : چهار هسته
ترافیک ماهانه : ۱۸۰ گیگابایت
هارد : ۱۲۰ گیگابایت
IP : یک عدد
سیستم عامل : انتخاب کاربر
دیتا سنتر : پارس انلاین جنوب
iSI-6
ماهیانه ۱۵۰۰۰۰ تومان
رم : ۶ گیگابایت
cpu : چهار هسته
ترافیک ماهانه : ۲۰۰ گیگابایت
هارد : ۲۰۰ گیگابایت
IP : یک عدد
سیستم عامل : انتخاب کاربر
دیتا سنتر : پارس انلاین جنوب